Không được quỳ lạy ai ngoại trừ Đức Chúa Trời.


Chúng tôi quan sát một số hội đoàn, thấy họ dạy dân quỳ lạy các thánh trong đạo. Đó là sai. Không được quỳ lạy ai ngoại trừ Đức Chúa Trời.

Xuất Ê-díp-tô ký chương 20 câu số 1:
“Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác”.
Vậy lạy bà thánh này, lạy ông thánh kia là sai. Họ cũng là người và là tạo vật như chúng ta.
Tranh minh họa tư liệu. Sứ đồ Giăng thờ lạy thiên sứ. Thiên sứ đỡ Giăng dậy và bảo rằng ngươi không được quỳ lạy ta.

TOnphi2021@hotmail.com.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s