Chuyện đấng tiên tri Sa-mu-ên trong Kinh Thánh.

Jesse presents his sons to Samuel, by James Tissot. Culture Club / Contributor / Getty Images

Sa-mu-ên, nhà tiên tri lớn. Ông là người cuối cùng trong chế độ thẩm phán của Israel, trước khi nước này chuyển sang chế độ quân chủ.
Vào mùa Sau-lơ sa đọa, Sa-mu-ên lập Đa-vít lên làm vua.

Sử liệu về Sa-mu-ên khá rõ ràng trong Kinh Thánh , nhất là hai sách I Sa-mu-ên và iI Sa-mu-ên.

Câu hỏi đặt ra là: Đấng tiên tri có thể sai lầm không? Thưa có. Chỉ có Đức Chúa Trời mới không sai lầm.

Tôi đã đọc Kinh Thánh hai lần. Một số người chuyên có thể đọc Kinh Thánh nhiều hơn. Đoạn về Sa-mu-ên thật là mẫu mực. Một tấm gương vâng phục Đức Chúa Trời từ lúc thơ ấu cho đến lúc mái đầu đã bạc.

Trên mạng nay đã có app Kinh Thánh. Mời bạn tải về đọc. Đọc hết đoạn về Sa-mu-ên chỉ hết một buổi sáng và một buổi chiều.

Kinh Thánh là một hiện tượng rất đặc biệt. Mỗi người chỉ hiểu được một phần, không ai hiểu được hết. Nếu ta học và cố gắng hiểu thì ngày mai sẽ khá hơn ngày hôm nay.

3 comments

  1. Thật vậy sao? Đọc hôm nay ngày mai khá hơn? Và không ai biết ngày mai họ sẽ chết Vĩnh viễn ngày mà người nào cũng có một lần…để chết

    Like

  2. Cảm ơn bạn Kinh Thánh vô cùng đặc biệt vì dù là ngừơi thông thái cũng không bao giờ hiểu hết ,nhưng dù là người có trí tuệ bình thường nhất vẫn hiểu được điều luật kính mến CHÚA và yêu người là bao gồm tất cả lề luật

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s