Hội thánh của Đức Chúa Trời có gì khác những hội thánh còn lại?

Trên thế giới, có nhiều hội thánh khác nhau. Chúng ta cần hiểu một cách tổng quan về các hội thánh để xem lựa chọn hay không lựa chọn.

Chúng ta phân biệt giữa truyền thống và thống kỷ. Thống kỷ là niềm tự ái, ông cha ta và ta giữ lấy, chẳng may nó sai. Triền thống thì đính một cách tự nguyện.

Con người được Thượng Đế ban cho khả năng phân biệt đúng sai, thiện ác, chính tà.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 06 tháng 09 năm 2022.

Liên lạc: tonphi2021@hotmail.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s