Những vấn đề còn sót lại của nền triết học thế giới.

Ảnh: Ông Tôn Phi, giám đốc nhà xuất bản Sống Mới tại nhà sách Khai Tâm, số 08 đường Nguyễn Phi Khánh, quận 1, Sài Gòn.


Vấn đề hữu thể.
Vấn đề siêu hình thời gian.
Vấn đề tự do và cứu cánh của con người.
Về vấn đề siêu hình thời gian, người làm tốt nhất là tác giả Lương Kim Định, với tác phẩm Chữ Thời.
Về vấn đề hữu thể, người làm tốt nhất là ông Nguyễn Huy Canh.

Cả hai ông này đều là người Việt.

Quận 7, Sài Gòn, ngày 13 tháng 09 năm 2022.
Tôn Phi

Nhà văn Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Hoặc doanh@dslextreme.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s