Truyện ngắn: Bố và con gái đi ăn sáng.

⁃ Bố Phi ơi. Ông ngoại nói: Một cuốn Phân tích Truyện Kiều bố in 250 000, bố bán 550 000. Bố Phi là tên địa chủ thời a-còng. Bố Phi là ăn cướp.

⁃ Không ăn cướp thì làm sao mà giàu được? Bố Phi trả lời.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s